Lista programa

„Čekajući Ikeu“

promocija knjige “ČEKAJUĆI IKEU: potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega” antropološkinje dr Ildiko Erdei

Pozivamo vas na promociju knjige “Čekajući Ikeu: potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega” dr Ildiko Erdei, vanredne profesorke na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (Izdavač: Srpski genealoški centar Beograd i Filozofski fakultet) u četvrtak 20. juna 2013. u 18 h u Muzeju 25. maj.

U knjizi “Čekajući Ikeu” iz antropološke perspektive se govori o tome kako „obični ljudi“ sagledavaju „velike“ društvene pojave i procese i kako se one prelamaju u njihovoj svakodnevici i iskustvu. Bilo da je reč o suočavanju sa posledicama vlasničke transformacije u lokalnoj pivari, ulozi spomenika pop heroju Rokiju Balboi u animiranju ekonomskog razvoja jednog malog mesta ili o narativima o dolasku IKEA-e u Srbiju, analize Ildiko Erdei pokazuju da su ljudi istovremeno i subjekti i objekti procesa transformacije – “tranzicije”. Oni se, „pregovarajući“ sa promenom čiji su deo, koriste raznovrsnim kulturnim resursima i konceptima, prekoračujući granice starog i novog, tradicije i modernosti, folklora/magije i umetnosti, prošlosti i sadašnjosti, socijalizma i kapitalizma.

Ova knjiga će svakako doprineti boljem razumevanju aktuelnih ekonomskih i političkih ideja, pojava i procesa, kao što su privatizacija, lokalni razvoj i evrointegracije, kao suštinski kulturnih i društvenih procesa, unutar kojih se proizvode, cirkulišu i menjaju značenja sveta u kome živimo i proizvodi drugačiji simbolički poredak,  sa bolno realnim posledicama u svakodnevnom životu ljudi.

“Studija Ildiko Erdei predstavlja važan doprinos istraživanju postsocijalizma i „tranzicije“, a analize praksi, diskursa i značenja koje se pripisuju predmetima potrošnje i prostorima i procesima proizvodnje u postsocijalističkoj Srbiji ubedljivo dekonstruišu razumevanje „tranzicije“ kao normativnog, linearnog i jednosmernog procesa, a postsocijalizma kao perioda neophodne normalizacije nekadašnjih socijalističkih društava”. iz recenzije dr Tanje Petrović (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana).

O knjizi će govoriti istoričarka dr Radina Vučetić,  etnološkinja Miroslava Malešević i autorka.

O autorki:

Ildiko Erdei je vanredna profesorka na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je iz oblasti antropologije potrošnje i trenutno predaje na predmetima Antropologija materijalne kulture, Ekonomija i kultura i Antropologija modernosti. Njena istraživačka interesovanja kreću se u opsegu od politike prostora i vremena u novim političkim ritualima, preko odnosa između medija i rituala kao simboličkih sistema i kreatora „univerzuma značenja“, do veze između politike, moći i odrastanja u socijalizmu. Najnovija istraživanja usmerena su na kulturalne i simboličke aspekte savremenih ekonomskih fenomena i procesa, pri čemu je naročit naglasak stavljen na refleksivne i nostalgične narative i prakse povezane sa jugoslovenskim socijalizmom. Autorka je knjige „Antropologija potrošnje“ (Biblioteka XX vek, 2008) i više radova koji su objavljivani u domaćim i stranim publikacijama i časopisima.

  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU