Lista programa

Razgovori o Jugoslaviji (03)

Tema: Jugoslavija iz perspektive ekonomske istorije i političke ekonomije

Pozivamo vas u četvrtak 2. aprila u 18 časova na Razgovore o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije (3)

Tema: Jugoslavija iz perspektive ekonomske istorije i političke ekonomije

Otvaranjem ove teme želimo da ukažemo na to da u većini aktuelnih pristupa Jugoslaviji nedostaje ozbiljnija analiza uzajamne povezanosti ekonomskih, političkih i šire društvenih i kulturnih procesa. Smatramo da ovaj vid analize znatno može unaprediti naše razumevanje mnogih događaja i pojava i da ga treba čvršće povezati sa društveno istorijskim i kulturološkim pristupima. Pozivamo vas da aktivno uzmete učešće, postavljate pitanja, iznosite svoje mišljenje!

“Dvaput, 1918. i 1945. godine, jugoslovenska ideja je realizovana pod sasvim različitim sistemskim uslovima: prvi put kao centralistička, parlamentarna monarhija a potom kao socijalistička federacija. Oba modela otvorila su dugotrajne suštinske probleme: nerazjašnjeno nacionalno pitanje koje se nanovo i nanovo artikuliše s novim aspektima, zaostalost i siromaštvo u sitnoseljačkom društvu, kao i zavisnost od spoljnih, hegemonističko-ekspanzionističkih interesa moći i ekonomskih interesa. Ogromne istorijske i socioekonomske nejednakosti bile su dodatni teret, jer su se na zbijenom prostoru sukobljavale različite tradicije i razvojni obrasci. Najvažnije pitanje ove knjige jeste kako je pod tim okolnostima u različitim vremenima zamišljan razvoj i napredak i kojim sredstvima su vršeni pokušaji da se oni ostvare.”

Mari-Žanin Čalić “Istorija Jugoslavije u 20. veku” (CLIO 2013)

Izlaganja:

Vesna Aleksić “Uvod: Kratak osvrt na značaj ekonomske istorije” i “Društveno-ekonomske prilike u Kraljevini Jugoslaviji”

Marija Obradović “Osnovne karakteristike privrednog sistema Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1945-1952”

Mijat Lakićević “Uspon i pad liberalne ideje u socijalizmu, kroz prizmu nedeljnika Ekonomska politika”

Andreja Živković “Izvori jugoslovenske dužničke krize i savremena ekonomija duga”

Učesnici:

Dr Vesna Aleksić (Beograd) je ekonomska istoričarka, naučna saradnica Instituta ekonomskih nauka, po pozivu predaje ekonomsku istoriju na Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavila je monografije „Banka i moć: Socijalno-finansijska istorija Opšteg jugoslovenskog društva A.D. 1928 – 1945” (Stubovi kulture, 2002) i “Velika svetska ekonomska kriza i Sjedinjene Američke Države 1929 – 1939: Model društva u krizi” (Stubovi kulture, 2010) kao i veliki broj radova u zemlji i inostranstvu.

Dr Marija Obradović (Beograd) je istoričarka i politikolog, naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Objavila je monografiju “Narodna demokratija u Jugoslaviji 1945 – 1952” (INIS 1995) kao i veliki broj naučnih radova u zemlji i inostranstvu iz političke i ekonomske posleratne istorije Jugoslavije i Srbije.

Mijat Lakićević (Beograd) novinar, urednik, publicista. Bio je novinar Ekonomske politike, urednik rubrike Jugoslavija koja je pokrivala aktuelne ekonomsko-političke događaje, urednik mesečnog dodatka Perspektive, posvećenog Jugoistočnoj Evropi, kao i organizator niza okruglih stolova na kojima su učestvovali najistaknutiji jugoslovenski ekonomisti, privrednici i političari. Objavio je knjigu “Ispred vremena: 1963-1973, sudbonosna decenija, uspon i pad srpskih liberala, uzroci i posledice, od tada do naših dana, kroz prizmu Ekonomske politike, novina kakvih više nema” (Fond za otvoreno društvo 2011).

Andreja Živković (London/Sarajevo) je sociolog i jedan od urednika LeftEast portala. Pisao je o politickoj ekonomiji tranzicije, koautor je zbornika Balkanska Socijalisticka tradicija i Balkanska Federacija (Revolutionary History Journal, 2003) i jedan od urednika zbornika Revolucija u stvaranju modernog sveta (Routledge, 2007).

Ulaz na program je besplatan kao i ulaz u muzej od 18 časova, tako da nakon Razgovora (03) možete obići naše izložbe “Plameni pozdravi” u Muzeju 25. maj i “Tito lično” u Kući cveća. Muzej će biti otvoren do 21:00.

U saradnji sa izdavačkom kućom CLIO organizovali smo da tokom trajanja programa po promotivnim cenama možete da kupite knjigu Mari Žanin-Čalić “Istorija Jugoslavije u 20. veku” kao i druga izdanja koja se odnose na Jugoslaviju, humanističke i društvene nauke.

Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije je novi program Muzeja istorije Jugoslavije. Kroz predavanja, svedočanstva, tribine, debate, seminare, radionice i čitalačke grupe, bavićemo se transdisciplinarnom kulturološkom analizom raznih jugoslovenskih fenomena i društvenih praksi. Program uređuje Tatomir Toroman, etnolog-antropolog, kustos MIJ.

  • Dan: 02.04.2015-21.06.2024.
  • Vreme: 18:00

Povodom 25 godina Muzeja Jugoslavije

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Muzejska laboratorija

Otvoreno istraživanje i preispitivanje jugoslovenskog nasleđa

Muzej Jugoslavije te poziva #OSTANIUMUZEYU